Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching, gedeponeerde handelsnaam van Jessica Koomen, lid van de Beroepsorganisatie NIBIG, vindjetherapeut.nl, bestetherapeut.nl en tevens in het bezit van Certificaat Hypnotherapie Practitioner en Master Hypnotherapie Practitioner uitgegeven door het Hypnose Instituut Nederland en Kinderhypnose en Coaching uitgegeven door Next Generation Kids en Pijnmanagement en Delenwerk Certificaat uitgegeven door Respons Instituut en Simpson Protocol gecertificeerd practitioner uitgegeven door Christophe Dierckx, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut en NLP-coach;

Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut/coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut/coach wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen. 

Artikel 2: Algemeen
Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching geeft advies en begeleiding aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van mijn diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en eventuele audio en/of video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens
Privacy is voor mij heel belangrijk. Ik doe mijn uiterste best gegevens van de client te beschermen. Om diensten te kunnen leveren en de dienstverlening aan client te kunnen waarborgen, heb ik wel een aantal persoonsgegevens van de client nodig. Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching verwerkt deze persoonsgegevens omdat gebruik gemaakt wordt van mijn diensten en/of omdat deze door client aan mij worden verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies. Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden;

 • Het verlenen en factureren van mijn diensten;
 • Het verzenden van mijn nieuwsbrieven, mits client daarvoor is aangemeld;
 • De afhandeling van de bestelling(en) en het informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in mijn databank, om de overeenkomst tussen client en Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • De verstrekking van informatie of aanbiedingen;
 • De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in overeenstemming met de wet AVG.

Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is om, op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching gerechtigd om 50% van de kosten voor de desbetreffende afspraak, aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling Voor aanvang van de behandeling deelt Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching de cliënt mondeling of schriftelijk via de website mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien deze en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover, onvoorziene prijsverhogende omstandigheden zich voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching behoudt ten allen tijde alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik van de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling
Betaling aan Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching dient contant ter plaatse of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde diensten. De client dient de rekening voordat de eerste sessie plaatsvindt, of uiterlijk zeven dagen na de eerste sessie datum, betaald te hebben. De prijzen zijn per sessie, niet per uur. Het gaat erom dat het doel van de sessie bereikt wordt. De tijden zijn dus afhankelijk van het doel en de vooruitgang tijdens de sessie.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten; indien de omstandigheden buiten haar invloedsfeer liggen of omstandigheden waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de gevolgen van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Zij is geen arts, psychiater, psycholoog. Ze stelt geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en raadt deze ook niet af en levert geen medische diensten. Alle therapievormen zijn daarentegen gebaseerd op hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit, inzake schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met opvolging van de cliënt, van de door Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching en met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt, die schade waartegen Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching ten allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 11: Aanvaarding
Het maken van een afspraak betekent, automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Bij aanvaarden van advies en begeleiding door Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat;

 • Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medische zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.
 • Dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines.
 • Dat de sessies van Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching geen vervanging zijn van de behandelingen van een arts en/of specialist.
 • Dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door een reguliere arts en/of specialist van cliënt.
 • Dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.
 • Dat client duidelijk door Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching is geïnformeerd, dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
 • Dat cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
 • Dat cliënt haar of zijn eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Jessica Koomen, Verbeeld je dat..! Hypnotherapie & NLP Coaching geen advies kan en zal geven ten aanzien van de in name van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forum keuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Neem bij vragen over deze algemene voorwaarden contact met mij op via;
jessica@verbeeldjedat.nl of 06-15956795